Stichting, bestuur en toezicht

De statutaire naam van Aventus is Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus, gevestigd in Apeldoorn. De stichting kent een tweehoofdig college van bestuur, vijf onderwijssectoren en vijf centrale diensten. De directeuren van de sectoren en diensten vormen samen met het college van bestuur het Aventus Management Team (AMT).

Organogram Aventus per mei 2023

Het Aventus managementteam (AMT)

In het AMT adviseren de directeuren het college van bestuur. Het AMT focust op ontwikkeling van het onderwijs, organisatievernieuwing en verbetering, informatieoverdracht, afstemming, voorbereiding, invoering en evaluatie van beleid en managementontwikkeling.

College van bestuur

Tot 30 juni 2022 bestond het college van bestuur uit Jos van Deursen (voorzitter) en Ellen Marks-de Ruijter (lid). Van 1 juli tot 31 december 2022 bestond het college van bestuur uit één persoon; Ellen Marks-de Ruijter.

Het college heeft de dagelijkse leiding van de organisatie en is onder meer verantwoordelijk voor het financiële en strategische beleid, het strategische activiteitenplan en de bewaking van de identiteit. Het college vertegenwoordigt Aventus bij onder meer het ministerie van OCW, de MBO Raad, gemeenten en koepelorganisaties.

Nevenfuncties college van bestuur

Ellen Marks-de Ruijter

 • Voorzitter Burgerweeshuis

 • Lid raad van toezicht Kunstenlab

 • Bestuurslid Deventer Economisch Perspectief

 • Bestuurslid SOM

 • Lid van de Adviesraad Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Cito

 • Bestuurslid Vereniging Kwaliteitsbevordering Bestuurders Beroepsonderwijs (VKBBO)

 • Lid raad van toezicht Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD)

 • Lid raad van toezicht Regio Stedendriehoek

 • Lid bestuur Factor Werk

Jos van Deursen

 • Lid Strategische Board Cleantech Regio

 • Lid Bestuur FactorWerk

 • Lid Bestuur Economische Alliantie Apeldoorn

 • Voorzitter Bedrijfstakgroep Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid (MBO Raad)

 • Voorzitter Sectorkamer Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid (SBB)

 • Voorzitter Vereniging Kwaliteitsbevordering Bestuurders Beroepsonderwijs (VKBBO)

 • Lid Politieonderwijsraad

 • Voorzitter Commissie Onderwijs (Politieonderwijsraad)

 • Lid Raad van Inspiratie Stichting Apeldoornsche Bosch

 • Lid Raad van Toezicht IrisZorg

 • Lid Raad van Toezicht @VOcampus

De raad van toezicht heeft ingestemd met de genoemde nevenfuncties van het college van bestuur. Er is geen sprake van (een schijn van) belangenverstrengeling. Nevenfuncties vragen niet zoveel tijd dat uitvoering van de hoofdfunctie wordt belemmerd en schaden de belangen of het aanzien van Aventus niet.

Verklaring bevoegd gezag

Aventus leeft relevante wet- en regelgeving na. Het college stuurt hier actief op en heeft dit geborgd in onder meer de planning & control-cyclus en de inrichting van risicomanagement.

Aventus hanteert het drie-lijnen model van het Institute of Internal Auditors; het college van bestuur stelt het beleid vast en wordt daarover geadviseerd door de directeuren. Door middel van interne audits wordt bekeken of de samenwerking tussen het college van bestuur en de directeuren goed verloopt en welke ontwikkelingen aandacht behoeven.

Deze werkwijze levert een wezenlijke bijdrage aan tijdig zicht op risico’s, het nemen van verantwoordelijkheid en de beheersing en optimalisering van interne processen.

De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur en het beleid van Aventus. De Inspectie voor het Onderwijs houdt toezicht op respectievelijk de onderwijskwaliteit en het financiële beleid.

Aventus hanteert de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de code Goed bestuur in het mbo.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur en adviseert het college.

De raad is werkgever van het college van bestuur en is verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van de leden van het college en voor hun bezoldiging.

Het college van bestuur legt belangrijke beslissingen ter advisering of goedkeuring voor aan de raad. De raad van toezicht benoemt de accountant van Aventus.

De raad van toezicht bestaat uit zes leden, onder wie de voorzitter. De leden treden na vier jaar af en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Bij herbenoeming wordt er gekeken naar competenties in relatie tot een actuele profielschets.

De raad van toezicht volgt de adviesregeling honorering toezichthouders mbo. De raad hanteert niet de daarin opgenomen maximale vergoedingsbedragen maar heeft voor zichzelf een lagere vergoeding vastgesteld; leden ontvangen een beloningspercentage van 8 procent en de voorzitter een beloningspercentage van 12 procent van de maximale bezoldiging van de bestuurder. Dat is lager dan het toegestane maximum van respectievelijk 10 en 15 procent.

Belangrijke kerntaken van de raad:

 • Toezien op het beleid van het college van bestuur.

 • Bevorderen van een transparante handelwijze van het college van bestuur en de onderwijsorganisatie, zoals juiste en zorgvuldige verantwoording over beleid en de besteding van (publieke) middelen en opbrengsten.

 • Toezien op en het bevorderen van de onderwijskwaliteit en de realisatie van de maatschappelijke opdracht van Aventus door hierover het gesprek te voeren met het college van bestuur en collega’s.

 • Toezien op een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem.

 • Toezien op de continuïteit en kwaliteit van het college van bestuur en eigen intern toezicht.

 • Bewaken van de maatschappelijke dialoog en de maatschappelijke verantwoording door het college van bestuur.

 • Bewaken van integriteit en onafhankelijkheid.

De raad van toezicht kent drie vaste commissies en één ad-hoc commissie:

 • De Auditcommissie (AC) richt zich op financiën en risicomanagement.

 • De Onderwijscommissie (OC) richt zich op de onderwijskwaliteit en de macrodoelmatigheid van het onderwijsaanbod.

 • De Governancecommissie (GC) richt zich op het functioneren van het college van bestuur, de zelfevaluatie van de raad van toezicht en advisering over inrichting van de governance.

 • De ad-hoc samengestelde Werving- en selectiecommissie (WSC) richt zich op werving en selectie van nieuwe leden van de raad en het college van bestuur.

Hoofd- en nevenfuncties leden raad van toezicht

Naam

Functie

Hoofd- en nevenfuncties

Zittingstermijn

J.W. (Wim) Boomkamp

 • voorzitter Raad van Toezicht

 • lid Governancecommissie

 • voorzitter Twente Board

 • voorzitter bestuur stichting FC Twente ‘65

 • voorzitter raad van toezicht Dimence Groep

 • voorzitter Raad van Onpartijdigheid Hobeon

 • chair supervisory board International School Eerde

 • voorzitter raad van toezicht Rijksmuseum Twente en De Museumfabriek (tot 01-06-2022)

 • lid raad van commissarissen Aqua+

 • auditor bestuurders in de zorg NVZD

 • lid bestuur Stichting Consensus Vocalis

gestart op 01-01-2019

aftredend per 01-01-2023 (herbenoemd)

L.J. (Joost) Kentson

 • lid Raad van Toezicht

 • voorzitter Onderwijscommissie

 • voorzitter college van bestuur CVO Groep Zuidoost-Utrecht, Zeist

 • lid adviesraad Stichting LeerKRACHT

 • lid raad van advies, instituut Archimedes Hogeschool Utrecht

 • lid adviesraad E-wise

 • voorzitter Onderwijspact Utrecht leert

 • lid gebruikersraad VO-academie

 • lid clusterbestuur Human Capital Agenda EBU

 • voorzitter collegiale bestuurlijke visitaties (CBV) VO-raad

gestart op 01-09-2020

aftredend per 01-09-2024 (herbenoembaar)

M. (Maarten) Kuiper

 • lid Raad van Toezicht

 • lid Onderwijscommissie

 • advies en interim-manager bij, tevens mede-eigenaar van, Wielinq B.V.

 • eigenaar Maarten Kuiper Holding B.V.

 • lid raad van toezicht Bink Kinderopvang

 • docent informatiemanagement bij Business School Nederland

gestart op 01-09-2020

aftredend per 01-09-2024 (herbenoembaar)

P.G. (Petra) Deelen

 • lid Raad van Toezicht

 • voorzitter Auditcommissie

 • manager Financiën & Informatie bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) (tot 15-10-2022)

 • CFO bij Staff Capital Management B.V.

 • eigenaar/bestuurder Deelen Stamrecht B.V. (handelsnaam PinkMountain)

gestart op 01-09-2019

afgetreden per 11-10-2022

J.E.M. (Jolande) Tijhuis

 • lid Raad van Toezicht

 • voorzitter Governancecommissie

 • voorzitter raad van Bestuur Stichting VIGO

 • voorzitter raad van toezicht Stichting Viviq (tot 16-09-2022)

 • lid raad van toezicht ViVa! Zorggroep (tot 01-01-2023)

 • arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg

 • visitator Medisch Specialistische Opleidingen KNMG

 • commissaris Stichting Hof Wonen (m.i.v. 01-01-2023)

 • Tijhuis Management Services B.V. (100% aandeelhouder)

gestart op 01-09-2019

aftredend per 01-09-2023 (herbenoembaar)

A.P.G. (Arco) Groothedde

 • lid Raad van Toezicht

 • lid Auditcommissie

 • lid raad van commissarissen DSW Zorgverzekeringen

 • lid raad van commissarissen Stedin

 • directeur realisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ministerie Binnenlandse Zaken (tot 01-11-2022)

 • eigenaar Arco Groothedde OrganisatieAdvies

 • commissaris Stichting ACCEPT institute

gestart op 01-04-2021

aftredend per 01-04-2025 (herbenoembaar)

In 2022 kwam de raad van toezicht 5 keer bijeen voor een reguliere vergadering, 1 keer in het kader van een zelfevaluatie in combinatie met een werkbezoek en 3 keer voor incidentele afstemming. De Onderwijs- en Auditcommissie vergaderden elk 5 keer. De Governance commissie kwam 2 keer bijeen voor regulier overleg en 3 keer voor overleg met directeuren en medezeggenschapsorganen n.a.v. het vertrek van de voorzitter van het college van bestuur.

In 2022 werd vanwege het vertrek van de voorzitter van het college van bestuur en het vertrek van één van de leden van de raad een Werving- en selectiecommissie samengesteld, die in 2022 7 keer bijeenkwam.

Belangrijke besluiten van de raad van toezicht in 2022:

 • Vaststelling van een nieuwe visie op toezicht.

 • Goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 2021.

 • Goedkeuring jaarplan en begroting 2023.

 • Herbenoeming van voorzitter Wim Boomkamp.

 • Beëindiging van de aanstelling van de voorzitter van het college van bestuur.

 • De benoeming van Ellen Marks tot voorzitter van het college van bestuur.

 • De benoeming van CvB-lid Raimond Bartelink.

De relatie tussen student en docent moet voor alles bovenaan staan ”

Voorzitter raad van toezicht Wim Boomkamp:

Voorzitter van de raad van toezicht van Aventus Wim Boomkamp is écht blij dat hij de waardering voor het mbo in 2022 in de samenleving zag groeien. “Mbo’ers zorgen dat onze samenleving blijft draaien. In de kinderopvang, de zorg, de techniek, noem maar op. We hebben vakmensen keihard nodig.”

Afgelopen jaar heeft de raad van toezicht intensief ingezet op meer contact met medewerkers van Aventus. “We zorgen dat we via allerlei geledingen geïnformeerd worden, omdat we proactief willen kunnen reageren als dat nodig is.”

Gesprekken met studenten en medewerkers, regelmatig contact met de Studentenraad en Ondernemingsraad, bezoeken aan onderwijsteams: de raad ging er regelmatig op uit.

“Het liefst hebben we tijdens onze vergaderingen zo min mogelijk informatieve presentaties; liever voeren we het goede gesprek. Dan benadrukken we ook dat we het graag horen als iets eens níet lukt, of als iets heel complex is. Dat is heel normaal, daar kun je alleen maar van leren. Hopelijk voelen mensen bij Aventus de veiligheid om dit in alle openheid te bespreken en bij ons aan te kloppen als zij iets willen aankaarten of bespreken.”

Welzijn van studenten is een zorg

Met stip op één op de agenda van de raad van toezicht in 2022: het welzijn van de studenten. “Zo’n beetje elke onderwijsinstelling roept natuurlijk dat de leerling of student centraal staat. Dat doet Aventus ook. In deze tijd moeten we elke dag in actie om die belofte ook echt waar te maken. De relatie tussen student en docent moet voor alles bovenaan staan.”

Tieners zijn zoekende in hun leven, dat hoort bij hun leeftijd. In deze tijd ziet Wim wel heel veel extra uitdagingen op hun pad. Toenemende armoede, keuzestress, de naweeën van de coronatijd, de druk van sociale media: noem maar op. “Bij ons moeten studenten zich veilig kunnen voelen en goed begeleid worden.”

Goed dat de begeleiding van studenten een belangrijke plek krijgt in de nieuwe strategie die Aventus ontwikkelt voor de komende jaren. “Hoe zorgen we ervoor dat het eigenaarschap van het onderwijs bij de docent en de student blijft”, vat hij samen. “Er wordt door landelijke beleidsmakers van alles voor het mbo bedacht. Laten we vooral zelf de regie houden, verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van onderwijs en de begeleiding van studenten en kijken wat ónze jongeren in ónze regio nodig hebben.”

De sector MBO Basis & Lyceum is een prachtig voorbeeld, vindt Wim. “Daar lukt het om een eigen pedagogisch-didactisch concept aan te bieden aan jongeren voor wie leren en jezelf motiveren en ontwikkelen niet meteen vanzelfsprekend zijn.”

Leren in en met de praktijk

Wat Wim tijdens gesprekken en bezoeken écht opviel, is hoe teams in staat zijn om het onderwijs te vernieuwen. “Studenten leren in en met de praktijk. En ze leren de vaardigheden die nodig zijn om mee te bewegen met veranderingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt.”

Als Wim zo vol lof is over het mbo, welke opleiding zou hij zelf dan kiezen als hij zijn beroepskeuze over kon doen? “Dan werd ik graag chauffeur. Leerlingen in het speciaal onderwijs met een taxi naar school brengen bijvoorbeeld, dat lijkt me heel betekenisvol. Het mooie van een mbo-studie is dat je merkbaar kunt bijdragen aan de samenleving.”

Wim Boomkamp