Medezeggenschap

Studenten en collega’s denken, praten en beslissen mee over ons onderwijs en onze organisatie in de ondernemingsraad (OR) en de studentenraad (SR).

Terugblik ondernemingsraad op 2022

De ondernemingsraad van Aventus bestaat uit 9 leden die onderwijs geven en 6 leden uit de centrale diensten.

Ondernemingsraad maakte eigen werkwijze toekomstproof

Met het recht op informatie, initiatief, advies en instemming heeft de ondernemingsraad (OR) veel medezeggenschap over het reilen en zeilen binnen Aventus. Wat waren in 2022 belangrijke thema’s?

Werkplezier, doorgroeimogelijkheden en loopbaanperspectief: om al die redenen is de OR blij met het Generatiepact dat op 1 januari 2022 inging. Dit biedt collega’s vanaf 60 jaar de mogelijkheid om minder te gaan werken, met gedeeltelijke looncompensatie én volledige pensioenopbouw. De OR denkt dat de regeling echt kan bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en ruimte maakt voor instroom van nieuwe, jongere collega’s.

Ook het ontwikkeltraject voor docenten naar een seniorfunctie (van ‘schaal’ LB naar LC) biedt onderwijsprofessionals doorgroeikansen. Dit traject bestaat nu ongeveer een jaar en de OR monitort de komende tijd hoe het met de uitvoering ervan gaat en hoeveel collega’s eraan meedoen.

Ook werkdruk en werkplezier blijven hoog op de agenda staan. Hieraan is afgelopen jaren veel gedaan, maar naast positieve resultaten blijft de administratieve werkdruk voor veel medewerkers een belangrijk aandachtspunt.

Ondanks de krappe arbeidsmarkt heeft Aventus nog voldoende professionals om studenten het onderwijs te geven dat zij verdienen. De OR volgt de strategische personeelsplanning van Aventus goed en vroeg in 2022 extra aandacht voor goede begeleiding van startende collega’s.

Verbinding met collega’s

Contact en voeling houden met ‘de achterban’ blijft een punt van aandacht. OR-leden willen graag weten wat er leeft en hun collega’s vaker rechtstreeks benaderen om te sparren over actuele medezeggenschapsthema’s. Doordat veel OR-leden uitstromen in 2023, is de overdracht van kennis en ervaring naar nieuwe leden belangrijk en gaat veel aandacht uit naar de verkiezingen.

De OR is anders gaan werken in 2022. Naast het dagelijks bestuur zijn er nu twee in plaats van vier werkgroepen: HRM en financiën en Strategie & onderwijs en bedrijfsvoering. Vanuit de gezamenlijke uitvoeringsagenda van de OR en het college van bestuur, is elke werkgroep met eigen thema’s aan de slag en heeft daar regelmatig inhoudelijk overleg over met de directeur van de betreffende centrale dienst. De werkgroepen nemen hun voorbereiding mee naar OR-vergaderingen, waar standpunten worden bepaald. Deze opzet is efficiënter en sluit goed aan bij de organisatie van de centrale diensten van Aventus.

Spartijd met het college van bestuur

In de coronatijd zijn het college van bestuur en het dagelijks bestuur van de OR wekelijks een half uur gaan overleggen. Dat bevalt zo goed dat dit sparmoment blijft. Het officiële overleg met het college van bestuur is maandelijks. Met de Studentenraad en een afvaardiging van de raad van toezicht stemt de OR ook een aantal keren per jaar af om elkaar goed bij te praten.

Monique Baeten, plaatsvervangend voorzitter OR en Olga Arends, voorzitter OR

Als medewerker heb je een stem, die kun je laten horen in de ondernemingsraad.”

Monique Baeten, plaatsvervangend voorzitter OR

Op ons initiatief is het Generatiepact er in 2022 gekomen: een goed voorbeeld van hoe je als OR invloed kunt hebben!”

Olga Arends, voorzitter OR

Adviesonderwerpen in 2022:

 • Inrichting sector 1-2

 • Thuiswerkvergoeding

 • Verplaatsing c.q. samenvoeging opleidingen marketing en communicatie

 • Wijziging van uitvoeringslocaties

 • Het profiel voor een lid college van bestuur en de benoeming van een lid college van bestuur

 • Het profiel voor een lid van de raad van toezicht

 • Wijziging van het strategisch portfolio

Instemmingsonderwerpen in 2022:

 • Verdiepende Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) - geluidsmeting

 • Arbeidsomstandighedenbeleid op specifieke thema’s

 • Preventief periodiek medisch onderzoek

 • Beleid Ontwikkelgesprek

 • Uitvoering medewerkersonderzoek

 • Wijziging thuiswerkregeling

 • Bovenwettelijke vakantiedagen 2023

 • Coronabeleid (middellange en lange termijn)

 • Aanstelling Preventiemedewerkers

 • Hoofdlijnen van de begroting 2023

Andere belangrijke onderwerpen en thema’s op de agenda van de OR in 2022 waren:

 • Leven Lang Ontwikkelen

 • Traineeship teammanagers

 • NPO-gelden

 • Osiris

 • Doorstroom naar seniordocent

 • Generatiepact

 • Individuele scholing en gemeenschappelijke OR-training/scholing

 • Zichtbaarheid voor- en contact met achterban

Bekendheid Studentenraad gegroeid.”

Voorzitter Studentenraad Roberto Holleboom:

Derdejaars student juridisch-administratieve dienstverlening Roberto Holleboom is voorzitter van de Studentenraad. De raad denkt, praat en beslist mee over studentenzaken bij Aventus.

“Het leuke van de Studentenraad is dat je invloed hebt op hoe het eraan toe gaat bij Aventus”, legt Roberto bondig uit. En ja: er wordt ook geluisterd naar wat de raad te zeggen heeft, vindt hij. “We worden steeds serieuzer genomen. We kregen afgelopen jaar ook een eigen werkkamer in Deventer.”

Voorzitter Studentenraad Roberto Holleboom

Aandacht gevraagd voor begeleiding

Een van de belangrijke thema’s die de Studentenraad in 2022 onder de aandacht bracht, is de studentenbegeleiding. “Als je steeds een nieuwe begeleider krijgt, is dat niet fijn. Wij vinden dat je tijdens je hele studie dezelfde begeleider moet kunnen houden.” De apps die de begeleiding ondersteunen werken goed, vindt Roberto. Je rooster, cijfers en andere belangrijke data heb je snel in beeld.

Veel verloop opvangen

Wat het werken als Studentenraad lastig maakt, is dat er veel verloop is. Studenten gaan op stage of studeren af, waarna er weer nieuwe leden moeten komen. “Gelukkig is onze bekendheid echt gegroeid. Daar hebben we ook best veel voor gedaan. Rond de kerstperiode hebben we studenten en medewerkers in het zonnetje gezet. Dat werkte goed, want de opkomst bij onze jaarlijkse kerstwensenactie was groot. Iedereen kon wensen in de kerstboom hangen.”