Organisatie en HR

Aventus Energie

Iedere dag zetten we met elkaar het beste onderwijs voor onze studenten neer. Om dat te realiseren zijn onze medewerkers het allerbelangrijkst. Als zij goed in hun vel zitten en met plezier werken geeft dat energie aan onze studenten en onze school. 

Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat medewerkers tijdens hun hele loopbaan optimaal inzetbaar zijn en blijven? We zien dat als een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de medewerker aan het roer en de leidinggevende en Aventus als organisatie die stimuleert en faciliteert. Met elkaar zorgen we dat iedere collega met goede energie en de juiste competenties bewust aan de slag gaat met de eigen inzetbaarheid. Nu en in de toekomst. Daarom hebben we Aventus Energie! gelanceerd.  In 2022 hebben we vanuit Aventus Energie gewerkt aan:

Health check

Alle medewerkers konden in 2022 een gezondheidscheck laten uitvoeren. Deze check bestond uit een digitale vragenlijst over leefstijl en medische achtergrond, een medisch onderzoek en een adviesgesprek met een vitaliteitscoach. Ruim 500 medewerkers hebben hier gebruik van gemaakt. Het doel was om medewerkers inzicht te geven in hun gezondheid en om de bewustwording van het belang van vitaliteit en een goede leefstijl te vergroten. De uitkomsten worden gebruikt om nieuwe acties in het kader van Aventus Energie! te initiëren. Zo bieden de uitkomsten aanleiding om o.a. gezonde voeding en meer bewegen te stimuleren.

Ontwikkelgesprek

Veranderingen in de maatschappij en binnen het onderwijs vragen aandacht voor duurzame inzetbaarheid tijdens de hele loopbaan. In de Ontwikkelgesprekken, die in 2022 in de plaats gekomen zijn van de PM (Performance Management) gesprekken, bespreken leidinggevenden met medewerkers wat de hiervoor genoemde veranderingen betekenen en welke ontwikkelbehoefte de medewerker heeft. De medewerker kan hiermee regie nemen over zijn eigen ontwikkeling.

Generatiepactregeling

Medewerkers zijn vaak lange tijd verbonden aan Aventus en de gemiddelde leeftijd binnen de organisatie stijgt. De pensioenleeftijd stijgt ook dus medewerkers moeten veelal langer doorwerken. Dit kan effect hebben op de vitaliteit van individuele medewerkers en aanleiding zijn om minder te willen werken. Het Generatiepact van Aventus draagt bij aan de inzetbaarheid van oudere medewerkers en zorgt ervoor dat belangrijke kennis van oudere, ervaren medewerkers behouden blijft voor de organisatie. Daarnaast biedt het een oplossing om de vrijgekomen formatieruimte aan te wenden voor het aantrekken van nieuwe (jongere) medewerkers en vergroot het de interne doorstroom.

Medewerkersonderzoek

In 2022 hebben we met ondersteuning van Effectory een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek kende een hoge respons, 75% van de medewerkers heeft een vragenlijst ingevuld.

De uitkomsten van het onderzoek liggen in de buurt van ons vorig onderzoek in 2020 (in de grafiek hiernaast de middelste kolom) en de mbo-benchmark (rechter kolom in de grafiek). Werkgeverschap, Werkmogelijkheden en Sociale veiligheid zijn in 2022 voor het eerst gemeten waardoor we op deze thema’s geen vergelijk kunnen maken met ons vorige onderzoek.

We zien dat de ingezette acties op werkdruk effect sorteren en dat de meeste medewerkers tevreden zijn over hun leidinggevenden. We hebben mooie cijfers gehaald op de thema’s Bevlogenheid, Betrokkenheid en Sociale veiligheid. Over de scores bij Werkgeverschap en Werkmogelijkheden zijn we tevreden maar ze vragen tegelijkertijd onze aandacht. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat Aventus betrokken en bevlogen collega's heeft die mee willen denken en hun kennis willen delen.

Aventus Young

Aventus Young is een initiatief van een tweetal jonge en enthousiaste HRM adviseurs, met de wens om medewerkers onder de 35 jaar binnen Aventus beter met elkaar te verbinden, de organisatie te helpen en persoonlijke professionalisering te stimuleren op generatiegebonden thema’s. Er is in het najaar een eerste (pizza)sessie geweest om input te verzamelen over een verdere samenwerking en thema’s waar het initiatief mogelijk invulling aan kan geven. Aventus Young wil jongere collega’s op een boeiende wijze verbinden aan de organisatie door aan te sluiten bij hun specifieke (ontwikkel)behoeftes.

Nieuwe medewerkers

Sinds het voorjaar 2022 organiseren we vier keer per jaar Welkom@Aventus, een dag voor nieuwe medewerkers. 's Ochtends worden de medewerkers hartelijk welkom geheten door het CvB en de directeur HRM. ‘s Middags volgen de collega's een aantal workshops waarbij het nuttige met het aangename wordt gecombineerd. Evaluaties laten zien dat nieuwe medewerkers deze dag zeer goed waarderen.

Expeditie Leiderschap

In 2022 zijn we gestart met een leiderschapsprogramma voor alle leidinggevenden. Vanuit professionalisering van Aventus wordt voor alle leidinggevenden in een aantal modules, worldcafés en workshops gewerkt aan een gedeelde visie op leiderschap. In het programma staan diverse vraagstukken centraal als: “hoe creëren we met elkaar een gedeeld beeld over (onderwijskundig) leiderschap binnen Aventus​”en “Hoe zorgen we met elkaar dat we onze strategische koers realiseren (versterken executiekracht)”.  ​Het eerste worldcafé voor alle leidinggevende vond plaats in oktober en stond in het teken van lerend leiderschap. Het leiderschapsprogramma is vormgegeven in samenwerking met AOG School of Management.

Aventus Leert en Aventus Leert Next

Aventus Leert heeft als doel om te verbinden en samen te leren. Daarnaast vinden we het belangrijk dat niet te beperken tot een dagdeel in het jaar maar dit het hele jaar door faciliteren. In maart 2022 was de tweede online editie van Aventus Leert met ruim 800 collega's online een feit. Een huiskamergesprek tussen collega’s en drie sprekers (Sander Duivestein, Claire Boonstra, Erik Scherder) hebben de collega’s van Aventus geïnspireerd rondom het thema Nieuwsgierig. Het concept Aventus Leert Next zorgt voor bijeenkomsten die gaan over de onderwijsvisie, nieuwe technologieën en digitale vernieuwingen en thema’s met betrekking tot Aventus Energie. Zo was Erben Wennemars aanwezig om ons te inspireren op het thema Energie en hebben collega's met elkaar kennis gedeeld en elkaar geïnspireerd over diverse onderwijsthema's.  

Verzuim in 2022

In 2022 was het verzuim onder medewerkers gemiddeld rond de 6 procent met een piek in maart van 7,39%. Een najaarsgolf van corona in september en oktober heeft bijgedragen aan een hoger verzuim in het najaar, 2021 kende een soortgelijk verloop.

Belangrijkste oorzaak van het verzuim blijft het psychische verzuim. HRM gaat samen met het management meer aandacht besteden aan het frequent en langdurig verzuim. Doordat het langdurig verzuim is toegenomen en het kortere verzuim is afgenomen, verwachten we begin 2023 een uitstroom richting WIA. Dit heeft een positief effect op het ziekteverzuimpercentage.